Ouderraad

Onze school heeft net als andere scholen een ouderraad. De ouderraad organiseert allerlei activiteiten, zoals Sinterklaasfeest, Kerstfeest en schoolreis, maar ook de schoolfotograaf en het afscheidsfeest van groep 8 behoren tot de taken.

De ouderraad bestaat uit 10 personen, t.w. 9 ouders en 1 leerkracht. Het is een zelfstandig functionerende raad met een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en algemene leden.

De leden van de ouderraad verdelen onderling de verschillende activiteiten en aandachtspunten. 

De OR vergadert elke 6 weken. Tijdens deze vergadering worden alle op stapel zijnde festiviteiten doorgesproken, taken verdeeld en voorgaande activiteiten geëvalueerd

De activiteiten die georganiseerd worden brengen kosten met zich mee. Deze worden niet door het ministerie aan school vergoed. Om deze kosten te dekken wordt aan de ouders per leerling een (vrijwillige) bijdrage gevraagd. Voor het voldoen van de ouderbijdrage ontvangen ouders/verzorgers aan het begin van het nieuwe schooljaar van de penningmeester een schrijven, waarin de mogelijkheid wordt geboden de ouderbijdrage te voldoen. De ouderbijdrage bedraagt per kind/per schooljaar € 50,-. Deelname aan activiteiten is niet afhankelijk van de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage door de ouders/verzorgers.

Mocht de hoogte van het bedrag of het betalen in één keer lastig zijn, dan is overleg met de penningmeester en/of voorzitter en/of directeur altijd mogelijk.

Naast de financiële bijdrage wordt er met enige regelmaat een beroep gedaan op de ouders om een handje te helpen bij een activiteit. Het kost soms een paar uurtjes maar het geeft blijk van betrokkenheid die zowel door de OR als door de kinderen en het team enorm gewaardeerd wordt. 

Kinderen vinden het vaak erg leuk als een ouder eens op school komt meehelpen.