Ouders

Wie zitten in de MR?

Vertegenwoordigers van de ouders:

 • Jorrit Roskam (vader van Tes groep 6 en Robin groep 4)
 •  

 Vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel:

 • Cindy Peters (groep 1/2)
 • Magda Hogenboom (groep 4)
 • Gizelinde van der Zee (groep 6)

Waarover mag de MR meepraten en meebeslissen?

De MR kan zich buigen over voorstellen van de schoolleiding maar kan ook zelf voorstellen inbrengen. 

Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn o.a.

 • Onderwijs: lesmethoden voor de verschillende vakken, schoolresultaten, verbeteringen in het onderwijs, het pedagogische klimaat van de school, de taken en acties van de schooladviesdienst;
 • Algemene omstandigheden: veiligheid, gezondheid, welzijn, personeel en arbeidsomstandigheden;
 • Roosterkwesties: het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
 • Inbreng van ouders: de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten;
 • Financiën: ouderbijdrage, de besteding van geld en gebouwen.
 • In het algemeen kan worden gesteld dat de leden van de MR de belangen van de leerlingen, ouders en personeelsleden zo goed mogelijk behartigen.

Welke rechten heeft de MR?

De medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten te weten een adviesrecht en een instemmingrecht.

Adviesrecht: het schoolbestuur en de directie van de school moeten in een aantal gevallen advies aan de MR vragen over de plannen die er zijn voor de school. Het advies dat gegeven wordt door de MR wordt wel of niet nagevolgd door de directie en het bestuur.

Instemmingsrecht: in andere gevallen is er sprake van instemmingsrecht. In deze gevallen kan de directie of het schoolbestuur alleen hun voornemen uitvoeren als de MR officieel heeft ingestemd. Dit gaat dus verder dan een vrijblijvend advies.

Of er bij een te nemen beslissing sprake is van adviesrecht of instemmingsrecht, staat beschreven in het reglement van de Medezeggenschapsraad. Dit reglement ligt ter inzage op onze school.

Contact met de ouders

De medezeggenschapsraad onderhoudt graag contacten met de ouders van de kinderen op school. Uw op- en aanmerkingen en ideeën zijn van harte welkom. Uw inbreng is medebepalend in het beleid van onze school. Heeft u ideeën, suggesties of wilt u graag dat een specifiek onderwerp verder wordt bekeken of onderzocht, bespreek dit dan met een van de leden.

De GMR/regioraad

CNS De Nieuwe Weg maakt onderdeel uit van Onderwijsgroep EduMare. Binnen EduMare is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief. De GMR van EduMare heeft de primaire taak om het voorgenomen beleid, opgesteld door het bestuur te toetsen, advies te geven (gevraagd of ongevraagd) en/of in te stemmen met voorgenomen beleidsbeslissingen. Van elke school nemen 1 personeelslid en 1 ouder zitting in de GMR. De GMR bestaat uit een groep medezeggenschapsraden (regioraden) en een gemeenschappelijke GMR. De regioraad is een volwaardige medezeggenschapsraad die ingesteld kan worden tussen MR en GMR. 

Afhankelijk van de onderwerpen die ingebracht worden, vergadert de regioraad 4 tot 6 maal per jaar. Voorafgaand aan een vergadering ontvangen de leden de agenda en notulen van de vorige vergadering.