Visie CNS De Nieuwe Weg

CNS De Nieuwe Weg is een kleinschalige school waar vanuit een christelijke identiteit wordt lesgegeven. We respecteren elkaar, zijn trots op elkaar en we leren van en met elkaar, onder andere met behulp van coöperatieve leerstrategieën. We waarderen elkaars kwaliteiten en vinden het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen, wij zetten daar onder andere Rots en Water lessen voor in.

 

Visie op leren en gedrag

Onze kinderen leren effectief. Dit betekent dat het leren zo verloopt dat kennis en vaardigheden in het lange termijngeheugen terecht komen. Hierbij ligt onze focus vooral op het eigen maken van kennis. Kennis is de basis van het leren en gaat vooraf aan het leren van vaardigheden. Voorwaarde voor het leren is een veilig klimaat en een goede sfeer.  We zorgen voor een stabiele basis met duidelijke routines in de school. We laten ons leiden door wetenschappelijk bewezen leerprincipes. Voorbeelden hiervan zijn: hoge verwachtingen hebben, heldere en haalbare doelen stellen, oefenen en het geven van voortdurende (zoveel mogelijk directe) feedback. Hierbij vinden we het belangrijk dat alle kinderen succeservaringen opdoen.

 

Visie op het leren organiseren

We organiseren het leren op zo’n manier dat we onze leerlingen optimaal kunnen laten leren. Alle leerkrachten gebruiken in de school dezelfde effectieve didactische principes bij het aanleren van kennis en vaardigheden. We bieden een kennisrijk curriculum waarin er hoge verwachtingen zijn voor alle leerlingen. De leerkracht bepaalt na de instructie en controle van begrip vragen of er gedifferentieerd wordt in leertijd en ondersteuning: pre-teaching, herhaling, verlengde instructie, verbreden/verrijken. ICT is ondersteunend en wordt gebruikt als middel om effectief te leren. We evalueren de effecten van ons onderwijs door te observeren en te toetsen, zowel formatief (tussentijds, ontwikkelingsgericht) als summatief (aan het eind).

We bieden voor onze leerlingen een veilige en ordelijke omgeving die voorspelbaar is. Er is structuur, orde en regelmaat binnen de school. De schoolregels zijn eenduidig. Alle medewerkers gebruiken vergelijkbaar klassenmanagement, dezelfde regels en structuren. We werken nauw samen met ouders en organiseren overleg waardoor we samen de ontwikkeling van het kind monitoren en bevorderen.

 

Visie op professionaliteit

Teamleden op de CNS zijn bekwaam op de benodigde vakkennis om het onderwijs op doelmatige en verantwoorde wijze uit te voeren. Hierbij wordt jaarlijks collectief en individueel aan professionalisering gedaan. We handelen in het belang van de leerling, waarbij we lef tonen en belangen afwegen. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor de gehele school. We werken samen in leerteams, waarin we kennis met elkaar delen en elkaar professioneel aanspreken en bevragen. We conformeren ons aan de teamdoelen (visie) en blijven trouw aan onze eigen identiteit. Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor het neerzetten van een professionele cultuur waarin betrouwbaarheid, aan afspraken houden, integriteit en verantwoordelijkheid belangrijk zijn. Er zijn experts binnen de school die geraadpleegd worden, voordat KC en vervolgens bovenschoolse en buitenschoolse experts worden ingeroepen.

 

Visie op veranderen en verankeren

Onze lerende organisatie is continu bezig met ontwikkelen en verbeteren. Dat betekent dat wij nieuwe inzichten onderzoeken en bewust keuzes maken wat er wel en niet veranderd wordt. We zijn kritisch op ons onderwijs en op ‘onszelf’. Verandering vindt vooral plaats door professionalisering. Leerkrachten zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling en van de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen binnen de school. Door samen te werken in leerteams waar data wordt verzameld en wetenschappelijk onderzoek wordt bestudeerd, werken we aan de verbetering van het onderwijs. Door te evalueren, te borgen en elkaar aan afspraken te houden, bewaken we dat verandering constructief is en toegepast wordt in de praktijk. We leggen onze werkwijze en afspraken vast in kwaliteitskaarten.